Bạn có thể phân tích nhiều thành phần cùng lúc (phân tách bởi xuống dòng hoặc dấu phẩy kèm dấu cách trống). VD: Glycol, 1,10 Decanediol, Octoxynol.

Phổ biến: Titanium dioxide, Niacinamide, Alcohol

Tìm hiểu thêm công cụ này hoạt động thế nào và vì sao bạn nên sử dụng.

Thông báo